Privacy beleid

Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Wielren Bond hierna te noemen NWB.
Voor het realiseren van activiteiten door de NWB worden persoonsgegevens verwerkt van licentiehouders, deelnemers. vrijwilligers, sponsoren en andere personen waarmee een relatie is. Deze personen worden hieronder als relatie aangeduid.
Persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarbij we ons houden aan de geldende wet- en regelgeving. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en het uitvoeren en toepassen van deze verklaring is het bestuur van de NWB

Verwerkingsverantwoordelijke:
De secretaris en licentiefunctionaris van de NWB zijn belast met de verwerkingsverantwoording, zij dragen zorg voor het beschermen van uw gegevens volgens de opgenomen procedure hieronder toegelicht. De secretaris is bereikbaar via info@wielrenbond.nl. De licentiefunctionaris is te bereiken via licenties@wielrenbond.nl

Doel gegevensverwerking:
Er zijn diverse soorten relaties met de NWB. Iedere soort relatie heeft haar eigen set gegevens die verwerkt moeten worden. Hieronder zal per type relatie uitgelegd worden welke gegevens wij verwerken, met welke reden en met wie die gedeeld worden.

 

Relatie

Welke gegevens

Reden

Bewaartermijn

Ontvangers

Licentie-houders

·  Naam
·  Voornaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Nationaliteit
·  Geslacht
·  Telefoonnummer
·  Emailadres
·  (Pas)foto
·  Bankgegevens

Aanmaak wedstrijdlicentie;
Verzekering;
Verzenden wedstrijdinformatie, nieuwsbrieven enz

Max 5 jr na laatste aanvraag

WFN (WielerFederatie Nederland) en andere wielerbonden;
Wielerwedstrijd-organisaties
Verzekering

Deelnemers

·  Naam
·  Voornaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Geslacht
·  Telefoonnummer
·  Emailadres

Wedstrijduitslag
Wedstrijdindeling;
Verzekering
Verzenden wedstrijdinformatie, nieuwsbrieven enz

Max 5 jr na laatste deelname

Wedstrijdjury en  derden ivmverzekering, uitslagen en klassementen

Vrijwilligers

·  Naam
·  Voornaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  Emailadres

Informatie indelingsroosters, wedstrijden enz

Zolang men
aangemeld blijft

Nvt

Sponsors

·  Naam
·  Voornaam
·  Adres
·  Telefoonnummer
·  Emailadres
·  Bankgegevens

Administratie sponsorgelden;
Sponsorovereenkomsten;
Nieuwsbrieven enz

Zolang men aangemeld blijft

Enkel aan derden indien dit nodig is voor vervaardigingsponsormateriaal

Overigen

·  Naam
·  Voornaam
·  Emailadres
·  Account ID

Nieuwsbrieven en wedstrijdinformatie

Zolang men aangemeld blijft

Nvt
(Groepsmail wordt bcc verzonden)

 

Deelname evenementen:
Bij deelname aan een van onze evenementen, deelt u met de NWB enige persoonsgegevens zoals in de tabel beschreven. Deze gegevens worden gedeeld via uw licentie en indien u die niet bezit via de ter plaatse in te vullen daglicentie.
Door deelname aan onze wedstrijden stemt u er mee in dat uw persoonsgegevens conform dit privacy beleid worden verwerkt.

Naam en Woonplaats:
Van elke relatie zullen we minimaal de naam en woonplaats registreren en bewaren.
Deze zullen alleen zoals in de tabel hierboven beschreven met derden gedeeld worden.

Communicatie:
Ten behoeve van de communicatie tussen de relaties en de NWB worden (mail-)adresgegevens en telefoonnummer geregistreerd en bewaard. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan ten behoeve van verzekeringszaken.

Ten behoeve van de financiële banktransacties en de daarbij behorende administratie zullen de bankgegevens bewaard blijven voor zo lang dat wettelijk noodzakelijk is.

Deling met derden:
In het kader van uw lidmaatschap van of deelname aan de evenementen van de NWB worden de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gedeeld met derde-partijen voor zover dit ter uitvoering van het toepasselijk reglement noodzakelijk is. Het gaat daarbij om doorgifte van naam, adres, woonplaats en pasfoto aan de ‘’Wielerbreedtesport Federatie Nederland’’, ter aanmaak van de licentiepas en communicatie over eventueel binnen WFN-verband opgelegde sancties. Met deze verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst, die haar ook verplicht tot zorgvuldige omgang met uw gegevens conform de wettelijke verplichtingen.

Bij deelname aan onze evenementen zullen wij uw naam en woonplaats, de wedstrijdcategorie waaraan deelgenomen is en de behaalde resultaten publiekelijk delen in diverse vormen Dit kunnen onder andere zijn uitslagen en wedstrijdverslagen, die via site en Social Media gedeeld worden.

Behoudens het bovenstaande zullen uw contactgegevens door ons nimmer aan derden worden doorgegeven, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

Foto's en video's:
De NWB vervaardigt voor, tijdens en na de wedstrijden beeldmateriaal. Dat kan film- of fotomateriaal zijn.

Deels zal dit materiaal enkel gebruikt worden voor verwerking van de uitslagen.
Foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens diverse activiteiten van de NWB met daarop mogelijke relaties kunnen op onze website of via onze sociale media geplaatst worden. Bij plaatsing beoordelen wij of ze niet aanstootgevend (kunnen) zijn.

Wij zullen bij gebruik van beeldmateriaal altijd zorgvuldig en respectvol handelen.
De NWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beeldmateriaal dat door derden wordt opgenomen en geplaatst op diverse media of websites.

Opslag en beveiliging:
Er zijn door de NWB maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik. Wij zorgen dat alleen die medewerkers toegang tot de gegevens hebben die deze voor de uitvoering van het werk voor de NWB nodig hebben (jury, bestuur, vrijwilligers).
We maken daarvoor gebruik van beveiligde computers in beveiligde netwerken en zullen steeds de laatste versie van beveiliging software gebruiken om deze netwerken te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Datalek:
Wanneer er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch een datalek ontstaat, zal de NWB haar uiterste best doen om dit zo snel als mogelijk te herstellen. Via de website zullen wij een ieder daar over inlichten.

Bewaartermijn:
Uw contactgegevens worden door ons bewaard gedurende het jaar van lidmaatschap of deelname en tot maximaal 5 jaar na afloop van het lidmaatschap. Daarna worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd en vernietigd. Financiële gegevens (zoals betalingen) blijven op grond van onze fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Gegevens aanpassen of verwijderen, klachten en vragen:
U heeft het recht te vragen welke gegevens wij van u verwerken, deze te laten corrigeren of deze te laten verwijderen.
Tevens kunt u aangeven of u bezwaar hebt tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens.
Verder kunt u contact met ons opnemen aangaande foto en/of video-opname op een door ons beheerde website/sociale media die uw privacy aantast.

Op grond van de AVG heeft u ook het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
De NWB zal een dergelijk verzoek in behandeling nemen en u conform de wet binnen een maand informeren.
Met alle vragen of opmerkingen aangaande dit onderwerp kunt u het bestuur altijd bereiken via info@wielrenbond.nl .

Website linken:
Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar websites van derden, zoals aanverwante verenigingen, onze sponsoren, et cetera. Als u een link naar een van deze websites volgt, wees er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij als NWB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer deze beleidsvoorwaarden voordat u persoonlijke gegevens aan deze website aanlevert.


Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Elke versie wordt gepubliceerd.